Devatma’s Philosophy of Religion—SRI CHAITANYA PRASAD SETHI,